Omslaget

Släkt och Bygd 99:1
 

Sista avrättningen i Annelöv.

- Bengt Nordahl -

Delinkventerna återfördes till kronohäktet i Landskrona.

I Malmöhus läns landskanslis arkiv finns konceptet till ett brev avsänt till "Commmendants Emb. i Landskrona" den 22 oktober 1853. Däri uppges, att Johannes Månsson och Hanna Svensdotter önskat få återvända till kronohäktet i Landskrona och därför skulle forslas dit med nästa fångtransport. Man begär, att det bereds rum åt delinkventerna, att vederbörande pastor anmodas bereda dem till döden, och att Kungl. Maj:ts bifogade utslag "återförväntas med underrättelse om delingkventernas  beredelse, på det dag för deras afrättande må kunna bestämmas samt öfriga förberedande åtgärder vidtagas"

Avrättningsdagen fastställd och order utgår till skarprättaren.

Sedan landshövdingeämbetet fått besked, om att Johannes och hans mor ansågs beredda till att undergå dödsstraffet, bestämdes "Onsdagen den 21 instundande Dec. kl 11 f.m. för verkställighet å afrättsplatsen vid Annelöf".

Den 25 nov. utskickas tre brev. Det ena är till konungens befallningshavande i Karlskrona med en bifogad öppen order till skarprättaren Anders Pettersson:

Skarprättaren A. Pettersson beordras härmed att inställa sig å afrättsplatsen vid Annelöf i Onsjö Hd för att Onsdagen d 21 nästkommande Dec. kl 11 f.m. verkställa dödsstraff å häktade Drängen Johannes Månsson och des moder hustru Hanna Svensdr hvilka genom Kongl. Majts Nåd. Utslag d 30 Sept. d. å. Blifvit dömda att för mord och delaktighet deri mista lifvet genom halshuggning. Ägande P. att för fram och återresa begagna skjuts efter en häst som vederbörande Gästgifvare eller kronobetjening vid uppvisandet häraf genast framställer.

De övriga två breven är till kronofogden Åberg och till "Com. Emb. i Landskrona". I det senare begärs, att de dömda underrättas, att de dagen före avrättningen skall forslas till häradshäktet i Åkarp, och att slottspredikanten J.N. Schröder förordnas att ledsaga delinkventerna till stupstocken "derest de sådant åstunda".

Brev till slottspredikanten.

Tydligen åstundade de denna ledsagning enligt följande brev till kyrkoherden J.N. Schröder daterat den 6 december.

På begäran av häktade Johannes Månsson och Hanna Svensdotter, hvilka den 21 denna månad å avrättningsplatsen i Annelöv komma att undergå dem ådömda dödsstraff förordnas och anmodas Tit. att ledsaga bemälte personer till stupstocken.

 

Skarprättaren Anders Pettersson var född som "oäkta" barn den 11/7 1809 i Ramdala socken i östra Blekinge. Han tillträdde sin tjänst 1838, då han efterträdde Hans Carlsson i grannsocknen Lösen. Där kom också Anders Pettersson att bo med hustru och sex söner, och han var troligen skarprättare till sin död den 8 november 1868. Bouppteckningen efter honom vid Östra häradsrätt upptar "Timmermans och Snickare verktyg" värderade till 39 kr, vilket tyder på att han även behärskade snickaryrket. Bl.a. fanns 25 st hyvlar med järn och 9 st utan järn samt sju yxor. Det var dock ingen av de senare, som användes i hans huvudsakliga yrkesutövning. Den finner vi i posten "Uniform: bestående af Bila, sabel, hatt och vantar" till ett värde av endast 8 kronor. Det kan tilläggas, att Pettersson också ägde en värja, en pistol och en bössa. Bilan var således skarprättarens egendom men kunde kanske gå i arv till efterträdaren. Hans Carlssons "skarprättarebila med fodral" värderades till 2 rdr, och dennes företrädares "Mästare bila" till 1 rdr 24 sk. Skarprättaren hade det nog inte så dåligt ekonomiskt. Friedrich Möllers skarprättarlön för 1780 var 35 rdr 33 sk specie, som betalades av samtliga städer och de bägge länsstyrelserna i Malmöhus och Kristianstads län. Dessutom fick han ju extra för tjänsterna, som han utförde vid varje förrättning samt fria resor till de olika platserna.

Transport till häradshäktet i Åkarp.

Tisdagen den 20 december transporterades Johannes och Hanna till fånghuset eller "tjuvahuset" i Åkarp, som vid den stora ombyggnaden av tingshuset på 1890-talet revs och ersattes av ett nytt. Enligt beskrivning från 1839 var det ett tegelhus med två celler i den norra delen av huset. Dessa var försedda med brädgolv, och varje cell hade en säng med madrass, huvuddyna och täcke, järnspis och nattstol. Det verkar omständligt att föra delinkventerna först till Åkarp och sedan till Annelöv (som ligger inte långt från Landskrona), men det hörde tydligen till ordningen, att de skulle tillbringa sin sista natt i häradshäktet. Därifrån fördes de följande morgon till Annelövs kyrka för att "undfå H.H. Nattvard", innan de fördes till avrättningsplatsen.

"De gamle" berättar.

På 1950-talet levde det fortfarande folk i Annelöv, vars föräldrar kunnat berätta om denna avrättning, men naturligtvis bör man ifrågasätta trovärdigheten. En 86-årig man berättade 1956:

- Tidigt på morgonen kom länsmannen in på vår gård och begärde att få skjuts för anstifterskan av mordet (på sonhustrun) till galgbacken, för hon skulle åka i en särskild kärra baklänges, men det var ingen som ville åta sig skjutsen. Då satte länsmannen in henne i ett rum här och gick ut på vägen och stannade en kärra och beordrade skjutsbonden att ta kärringen med till avrättningsplatsen.

Denne gamle man berättade också:

- Min far, som då var konfirmand, togs med sina läskamrater av prästen den dag, då mor och son skulle halshuggas, till avrättningsplatsen. Det kan vara er till varning, hade prästen sagt.

En kvinna hade berättat för honom, hur hon som sexåring sittande på sin mors arm bevittnade avrättningen, samt hur modern lyfte upp henne, för att hon skulle se bättre!

- Makabra scener utspelades vid detta såväl som vid så många andra exekutionstillfällen. Vidskepliga fruntimmer sprängde spetsgården, då mörderskans huvud fallit för att få några droppar av hennes blod, som skulle vara bra mot vissa sjukdomar. (Det mesta intresset tycks ha riktats mot den stackars kvinnan, som avrättades, och som man tydligen också föraktade.)

Självklart hade många nyfikna Askabor infunnit sig. Lärarinnan Elsie Persson berättade ofta, att hennes moder Sofie Lundstedt varit åsyna vittne till den hemska avrättningen. (Hon var gift med folkhögskolegrundaren Hans Persson, som hade vittnat vid rättegången.)

Stort intresse från de lokala tidningarna.

Under alla omständigheter var det "en ofantlig människomassa", som samlats vid detta tillfälle, enligt nedanstående tidningsnotis på första sidan uti "Öresundsposten" för lördagen den 24 december.

Snabbare med nyheten var dock "Korrespondenten från Landskrona". Redan samma dag fanns exakt samma notis (fast i frakturstil) införd som ett PS på sista sidan. Denna tidning utdelades det året varje onsdag och lördag kl 4 eftermiddagen på tryckeriet till dem som var prenumeranter. (Priset var 4 rdr för helt år.) Avrättningen skulle ju äga rum kl 11 f.m.

Många av åskådarna på avrättningsplatsen var säkerligen Landskronabor. I fyra nummer i följd (30/11 - 10/12) hade nämligen Korrespondenten berättat om morddramat och rätte­gången under rubriken "Ett giftermål inom en farlig familj".

Kungl. Maj:ts utslag återsändes till länsstyrelsen efter avrättningen, och på baksidan av sista arket meddelas följande:

År 1853 den 21ste December har förestående Kongl. Majts Nådiga Utslag blifvit i behörig ordning verkställt så att hustru Hanna Svensdotter från Windfälle och drängen Johannes Månsson från Filborna genom halshuggning mistat hvilket härmed intygas. Annelöf som ofvan.

C.W. Åberg              Sandblom            B.O. Centervall

1. kronofogde           Kronolänsman     Kronolänsman

Ett brev till Kungl. Maj:t avgår därefter från länsstyrelsen med bekräftelse, att de häktade undergått "ådömdt dödsstraff hvarvid ordning och stillhet iakttagits".


Minnesstenen i Annelöv med inskriptionen: ”På 1700 och 1800 talen var Onsjö härads marknadsplats och tingsställe beläget i Annelöv På denna kulle låg dess avrättningsplats Sista avrättningen hölls den 21 dec 1853 Annelövs byamän reste stenen 1972” (foto: Stig Pettersson)

Kort historik

Detta var den sista avrättningen i Annelöv. Enligt Erik Forslid lär den sista i bygden ha ägt rum på "Landskrona fälad" år 1872. En ny strafflag hade kommit 1864, och därefter fälldes endast ett fåtal  dödsdomar.

Den sista avrättningen på offentlig plats i Sverige ägde rum den 18 maj 1876, då "Tector" halshöggs vid Stenkumla backe utanför Visby, men den sista inom fängelsemurar gjordes 1910. Detta var den första och enda gången, som giljotin användes. Dödsstraffet i fredstid avskaffades dock inte förrän 1921.

Yngsjömörderskan Anna Månsdotter var den sista kvinnan, som blev avrättad. Det skedde 1890 på fängelsegården i Kristianstad, och avrättningen var den första, som utfördes av landets sista skarprättare, Anders Gustav Dahlman.

Påståendet att Vindfällemordet skulle vara ett parallellfall till Yngsjömordet (se inledningen), måste vara grundat på uppgiftslämnarens missuppfattning, att mordoffret var sonhustrun (Bengta Månsdotter). Hur det gick för den senare, som dömdes till fem års arbete på tukthus, får vi veta i nästa kapitel.

Vad hände de övriga dömda?

Alla de fem häktade ankom, som tidigare nämnts, den 1 april 1853 till Malmö länsfängelse. I fångrullan har Måns Bengtsson nummer 193, och ges följande signalement: "Brunt hår, blå ögon, magert ansikte, ordinär växt och kroppsbyggnad." Nästan samma signalement ges sonen Nils, bortsett ifrån att han hade ljust hår och ovalt ansikte. Måns uppges ha haft följande medhavda persedlar: "Tröja, byxor, väst och mössa, halsduk, skjorta, strumpor och stövlar", medan Nils istället för stövlar hade skor.

Både Måns Bengtsson och Nils Månsson, som för delaktighet i mordet på Lindvall dömts till 8 års arbete å fästning, blev den 22 oktober 1753 insatta till allmänt arbete på Malmö Citadell. De frigavs bägge därifrån den 16 oktober 1861 enligt attest i Asks kyrkoarkiv. I bägges attest står, att de uppfört sig gott. Nils Månsson upptas efter återkomsten till hemförsamlingen som drängen Nils Månsson på Ask 8 hos soldaten Johannes Vulkan, hos vilken systern Bengta då var hushållerska. Redan den 18/3 1862 erhöll emellertid Nils Månsson bevis för att arbeta i Malmö, men hur det gick för honom i fortsättningen har inte efterforskats.

Änklingen Måns Bengtsson upptas efter strafftiden först på Vindfälle 4, vilket brukades av snickare Måns Johansson Lundberg. Han fick redan den 22 oktober 1861 "bevis för att någon tid vistas i Forsby hos sin son Åbo Anders Månsson". Denne som klarat sig från straff, tack vare sin unga ålder, och att han inte varit hemma, när brottet begicks, bodde på Forsby 1 i V. Sönnarslövs socken. Där upptas "arbetskarlen" Anders Månsson tillsammans med hustrun Maria Ohlsdotter, med vilken han gift sig året innan. Fadern nämns dock inte, varför han troligen snart återvände till Vindfälle. Vid sin död där den 8/12 1875 var han över 86 år gam­mal.

Bengta Månsdotter dömdes till "5 års arbete å tukthus". I Malmöhus läns landskanslis arkiv finns följande brevkoncept daterat den 22 oktober 1853:

Till Direktören vid Straff och Arbetsfängelset å Norrmalm.

Tit anmodas föranstalta att häktade Enkan Bengta Månsdr som med fångtransport kommer att afforslas till Norrmalm varder vid framkomsten derstädes intagen till undergående af det henne enl. K. Majts härhos i avskrift bifogade Nådiga Utslag den 30 sistl September för delaktighet i mord ådömdt fem års allm. arbete. Prest och läkarattest angde Bengta bifogas.

I Asks kyrkoarkiv finns den attest, som kyrkoherde Callmer skrev 1853, på vilken finns följande påskrift:

0fvanstående Bengta Månsdotter, som hitkom d 24 Januari 1854, att för delaktighet i mord å sin man, här undergå 5 års arbete, afgår nu härifrån till Ask Socken ... och under sitt vistande har uppfört sig utmärkt väl, attesteras af Stockholms Straff och Arbetsfängelset å Norrmalm d 19 Oct 1858.

E.M. Schultzberg

Pred.

(Inlemnades t Pastors Emb i Konga den 28de Octob. 1858. Chr Callmer.)

I fångrullan för Malmö Länsfängelse står om fången 196 Bengta Månsdotter antecknat: "December den 30 afförd till Stockholm." Eftersom hon tydligen inte kom fram förrän den 24 januari, kan man anta, att det var en besvärlig resa mitt i vintern. I Skåne hade man stora problem med snön under årets första månad.

Den första tiden efter återkomsten till Ask upptas Bengta på Vindfälle 4 tillsammans med en "oäkta dotter Betty" född 15/4 1860 i Ask. Flickan dog, och när Bengta fick ytterligare en oäkta dotter 1862, kallades hon också Betty. Även hon dog. Någon fader uppges inte till barnen, men vid det senare tillfället var hon hushållerska hos änkemannen och soldaten Johannes Vulkan på Ask 8. Med honom gifte hon sig senare samma år. Paret flyttade efter några år till Färingtofta. När Vulkan dog, efterlämnade han änkan Bengta samt 6 med henne sammanavlade barn.

Lindvall och Bengta hade ju en dotter vid namn Johanna, som var född 19/12 1850. I bouppteckningen efter Lindvall, som hölls 17/2 1852, uppges som förmyndare för den då ett år gamla dottern närvarande hemmansägare Jacob Olsson i Sonnarp och Bengtas kusin åbon Sven Davidsson i Kolema. Jacob Olsson var murare och gift med Lindvalls syster Sofia Lindvall. Förutom egna barn upptas hos dem fosterdottern Johanna Lindvall. Hon medföljde familjen, när den 1856 flyttade till Färingtofta. Det verkar som om alla inom de bägge i mordet berörda familjerna sökte sig bort från Ask, utom Måns Bengtsson, som ju dog i Vindfälle.

Hanna Svensdotter kallas ”Göingekärringen”.

I minnesskriften "Ask förr och nu" kan man läsa följande: "Göingefarm på Vindfälle förer tanken på det tragiska dramat där på 1850-talet, då den s.k. göingekärringen och hennes son Johannes mördade en ung man vid namn Lindvall. Gården har sitt namn efter denna familj."

Men var det någon i familjen, som kom ifrån Göinge? Måns Bengtsson var ju född i Röstånga och hustrun i Ask, och det var dessa, som flyttade till gården i Vindfälle. Hannas föräldrar hette Sven Jönsson och Anna Greta Lundbom. Fadern dog 1814, och det nämnes inte, var han var född. Modern däremot var född i S:t Petri församling i Malmö. Därifrån flyttade "Borgaren och Skärsliparen Anders Lundbom" med sin familj till Ask och köpte år 1771 en del av rusthållshemmanet Ask 8. Redan 1778 avstod Anders Lundbom sin hemmansdel till drängen Sven Jönsson från Knutstorp, som ingick äktenskap med dottern Anna Greta.

Äpplet faller inte långt från trädet.

Skärslipare Lundbom hade svårt att komma överens med sin svärson. Det framgår av, att han vid vintertinget 1780 hade instämt Sven Jönsson för att ha uppbrutit "på logdörr satt lås" samt svarandens hustru Anna Greta för "vanvördigt uppförande emot dess fader". Även Hanna Svensdotter och Måns Bengtsson klagade på, att svärsonen uppdyrkade deras gömställen. Man kan nästan se ett familjemönster.

Men var någon verkligen från Göinge? Var det kanske bara en missuppfattning och ett envist rykte (ett av de många, som uppstod i samband med mordet), eller var kanske göing ett skällsord, som man använde om folk, som kom utifrån, och som betedde sig annorlunda än de själva. Man kan undra.

Karta över aktuellt område. (180 kb)