Slškt och Bygd 02:1
Omslaget

Bonde Persson i Torrlösa

- Lennart Börnfors -

Från två olika utgångspunkter har Christer Hultgren och jag intresserat oss för Bondesson-släktens ursprung. Hur vi försökt komma vidare och vad vi funnit kan kanske vara av intresse. I samråd med Christer har jag därför skrivit den här redogörelsen.

En utgångspunkt har varit min fru Sonjas mf mf mf Bonde Persson, frälsehemmansåbo i Östraby nr 4 i Torrlösa där han dog 17/10 1795. Enligt dödsåldern var han född ca 1741 men var, som vi skall se, snarare född ca 1743. Han var först (1772) gift med Boel Pålsdotter (1738-1785) som var dotter till Pål Håkansson och Karna Kjellsdotter i Torrlösa nr 2. Efter hennes död gifte han sig (1785) med Elna Jönsdotter (1754-1837) som var dotter till Jöns Nilsson och Boel Olsdotter i Bosarps by och socken.

Bonde Perssons far var Per Bondesson. Han dog 17/4 1773 i Östraby nr 4 och var enligt dödsåldern född ca 1699. Hans hustru Hanna Månsdotter dog 18/6 1786 i Östraby nr 4. Men hette hon Månsdotter? Och var hon mor till Bonde? Och varifrån kom Per Bondesson? Och varför var en som hette Per Michelsson så ofta dopvittne hos Bonde Persson?

Kunde Per Bondesson, som alltså skulle vara född ca 1699, vara identisk med den Per som föddes 15/8 1699 i Röstånga som son till Bonde Knutsson? Nej, svarade Harry Ebelin på förfrågan. Namnet Knut återkom, vad han funnit, inte bland Per Bondessons ättlingar. Och själv kunde jag konstatera att Per Bondesson aldrig var dopvittne hos t.ex. Bonde Knutssons dotter Arina i Röstånga. Harry Ebelin hade hört att Per Bondesson skulle vara kommen från Norrvidinge.

Ryttaren Per Stenström

Problemet nämndes för Christer Hultgren som snart återkom med en flyttningsattest (Torrlösa HII:1) för ”afskiedade Ryttaren Pehr Bondesson och Hustru Hanna Påhlsdotter, hwilka i många åhr bodde i Norrhweddinge By, och nu flyttadt till Torlösa församling, hafva härstädes brukat salighetsmedlen, ej annat man vet, förhållit sig wäl, hwilket dem till bevis meddelat warder. Norrhweddinge den 22. Febr. 1772.”

Per Bondesson var alltså ryttare. Knektregistret hade ingen med det namnet, men förmodligen hade Per haft ett knektnamn. Christer gjorde ett nytt fynd, en dödsnotis i Norrvidinge från 18 november 1738 med texten: ”q. ifrån Norrahwedinge Ryttaren Pehr Steenströöms och Hanna Månsdooters dööfödda pigobarn födh torsdagen d. 22 Nowemb:r Klåckan 6 efter middag, och begrofs d. 25 Ditto uti dett likstället N:r 11 och 12 här i byen tillhörigt.” Enligt knektregistret var Per Stenström född 1704?, antagen 11/9 1724 och avskedad 21/8 1754. I mantalslängden 1766 för Norrvidinge står på gatuhus efter nr 17 Avsked. Ryttare Stenström 63 år. I mtl 1767 står Avsked Ryttaren Pett. Stenström 66 år, hustrun trött och gammal. I mtl 1768 Ryttare Stenström 67 år. H. trött och gammal. I mtl 1769 Per Stenström, H. I mtl 1772 saknas Per Stenström, vilket ju stämmer bra med att Per Bondesson det året utflyttat till Torrlösa.

Hanna hette som nämnts Påhlsdotter i utflyttningsattesten från Norrvidinge men dog som Månsdotter i Torrlösa. Vilket är det rätta? Av den tidigare nämnda dödsnotisen från 1738 framgår att namnet Hanna Månsdotter är det rätta.

Per Michelsson

Men hur kommer då Per Michelsson (ca 1725-1785) in i bilden som flitigt dopvittne hos Bonde Persson? (År 1772 bars barnet av Per Michelssons hustru Kerstena Pålsdotter, 1777 var Per Michelsson vittne och hans dotter Elna bar barnet, 1791 var Per Michelssons dotter Elisabet vittne och 1794 bar samma Elisabet barnet.) Han eller hans barn förekommer inte som dopvittnen hos Anders Bondessons ättlingar, så släktskapet bör vara att söka på Per Bondessons hustrus sida. Jan-Åke Hahrgren har pekat på en passus i bouppteckningen (Onsjö 1785-4-311) efter Per Michelsson: ”Å barnens wägnar såsom förmyndare inställte sig Swär Sonen Anders Jacobsson och den dödes systerson åbon Bonde Pärsson i Östraby at påse och bewaka deras rätt.” Per Michelsson var alltså morbror till Bonde Persson. Hade Bondes far Per Bondesson tidigare varit gift med en Michelsdotter och var Bonde född i det äktenskapet? Nej, i Torrlösa mantalslängd omnämns hos Bonde Persson ”modern Enkan Hanna”, och Bonde är alltså son till Hanna Månsdotter. Släktskapet bör i stället bestå i att Bondes mor Hanna Månsdotter och Per Michelsson är halvsyskon med samma moder men Hanna född i ett första gifte med en Måns och Per född i ett andra gifte med en Michel. (Det har framkastats att Per Michelsson skulle kunna vara son till Michel Påhlsson i Ask nr 9, men ingenting tyder på att så är fallet. Michel skulle kanske snarare kunna sökas kring Norrvidinge, där namnet vid den aktuella tiden inte var ovanligt.)

När Bonde Persson dog noterades i dödboken att ”des ålder vet man ej med någon visshet”. Christer hittade emellertid en inflyttningsattest för Bonde till Torrlösa. Attesten var utfärdad i Södervidinge 12/10 1771 och inleddes med orden ”Oförlåfvade drängen Bonde Pärsson född i Norrveddinge Socken 28 åhr … flyttat ifrån Allarp till Torlösa … kan läsa i …”.

Därmed kan vi summera: Bonde Persson var född ca 1743 i Norrvidinge som son till ryttaren Per Bondesson Stenström och hans hustru Hanna Månsdotter och kom år 1771 från Allarp i Södervidinge till Östraby nr 4 i Torrlösa, dit hans föräldrar flyttade från Norrvidinge i början av året därpå efter att i många år ha bott i Norrvidinge. Hanna Månsdotters mor var först gift med Hannas far Måns och sedan med Per Michelssons far Michel.

Bonde Perssons svärföräldrar

Även Bonde Perssons svärföräldrar i 2:a giftet har vållat problem. Elna Jönsdotters far Jöns Nilsson har uppgetts vara född 1709 i Reslöv men har inte kunnat påträffas i Reslövs födelsebok. En granskning av dopvittnen ger vid handen att Jöns Nilsson sannolikt var bror till Per Nilsson (1714-1772) och Håkan Nilsson (1726-1782), båda i Nöbbelövs by i V. Sallerup, och till Bengt Nilsson (1728-1788) i Ö. Asmundtorp, Gullarp. Reslöv kommer likväl, har Christer funnit, in i bilden. Vid dop 1720 hos bonden Påhl Bengtsson i Sibbarp nr 2 i Reslöv bars barnet av Sissa Nils Jöns från Sallerups socken. Hon bör vara identisk med Påhls syster Sissa Bengtsdotter. (Att sedan Påhls dotter Bengta höll barnet vid dop 1749 hos Håkan Nilsson styrker släktskapet: Om Sissa Bengtsdotter var Håkans mor, så var Håkan och Bengta kusiner.) Mycket talar således för att Jöns Nilsson var son till Nils Jönsson i V. Sallerup och hans hustru Sissa Bengtsdotter. Jöns föddes ca 1709 (enligt dödsåldern) och dog 20/3 1772 i Bosarp nr 5, Bosarp.

Nils Jönsson var enligt dödsåldern född ca 1661. Han dog 21/5 1739 i Nöbbelövs by i V. Sallerup men hade tidigare levt i Sallerups by i socknen. Han bör vara identisk med den Nils Jönsson som enligt katekismilängden 1699 bodde i Sallerups by med hustru Elne (tydligen änka efter en Per eftersom en dotter Bengta Persdotter finns upptagen i hushållet). Sedan Elne dött har Nils Jönsson ca 1708 gift om sig med Sissa Bengtsdotter. Hon var född i april 1689 (och således ca 19 år vid vigseln med Nils) och hon dog 26/12 1757 i Nöbbelövs by i V. Sallerup. Hennes härstamning kände Christer redan tidigare. Sissa var dotter till Bengt Jeppsson och Agnes Påhlsdotter. Bengt Jeppsson var född ca 1649 i Sibbarp nr 2, Reslöv, och dog där 28/3 1724. Han var son till Jeppa Gunnarsson, född 1610, som kommit som smed från Halland till Reslöv där han först bosatte sig i N. Reslöv och senare slog sig ner som bonde i Sibbarp nr 2, där han dog 5/1 1697. Bengt Jeppssons hustru Agnes Påhlsdotter var född ca 1663 och dog 28/4 1737 i Sibbarp nr 2.

Jöns Nilssons hustru Boel Olsdotter i Bosarp nr 5 dog 15/4 1787 och skall enligt dödsåldern vara född 1707 (då det är en glugg i födelseboken) men var i stället troligen identisk med den Boel som döptes 3/5 1713 som dotter till bonden Ola Mårtensson på Bosarp nr 5 och hans hustru Hanna Olsdotter, vigda i Bosarp 7/1 1712. Ola Mårtensson dog 31/5 1744 och var enligt dödsåldern född ca 1677. Han var son till bonden Mårten Olsson i Bosarp nr 5 (som blev begravd där 14/5 1710) och hans hustru Signe Tuesdotter (begravd 29/3 1719 och enligt dödsåldern född ca 1648), som var vigda i Hallaröd 10/9 1676. Ola Mårtenssons hustru Hanna Olsdotter var född ca 1685 och begrovs 16/4 1738. Hanna var dotter till Oluff Persson (född före 1647 och dog omkring 1689 i Boarp nr 1) och Elna Pedersdotter (född omkring 1646 i Långaröd och begravdes som Påhl Jönssons änka 6/2 1726 i Boarp nr 1). Förekomsten av ömsesidiga dopvittnen tyder på släktskap med bl.a. Ola Larsson med hustru Elna Persdotter på Bosarp nr 7 och Olas far Lars Olsson med hustru Bolla på samma ställe.

Anders Bondesson

Avslutningsvis några ord om Anders Bondesson i Virke nr 9 som Christer har släktanknytning till. Anders var född ca 1702 och kom från Norrvidinge när han 1732 i Virke gifte sig med Olu Jönsdotter och blev åbo på domkyrkohemmanet Virke nr 9. Olu dog där 12/11 1734 och Anders gifte sig 1735 i Virke med Sissa Pålsdotter, född ca 1709 och begravd 6/12 1793. I första äktenskapet föddes tvillingarna Bonde och Anna 2/2 1734 men de dog samma dag. I andra äktenskapet föddes Bonde ca 1735, Bengta 4/1 1739, Anna 11/2 1744 och Anna 4/3 1748. Vid sistnämnda Annas dop var Per Bondesson från Norrvidinge dopvittne. Anders Bondessons son Bonde Andersson övertog domkyrkohemmanet Virke nr 9 efter fadern och gifte sig 1769 i Källs-Nöbbelöv med Kjerstina Nilsdotter, född 8/1 1744 i Virke. Deras son Lars Bondesson (1770-1799) övertog hemmanet och gifte sig med Marna Bengtsdotter, född 1771. Denne Lars Bondesson tillvaratog de omyndiga barnens rätt vid bouppteckningen efter Bonde Persson. Anders Bondesson och Per Bondesson var således bröder, komna från Norrvidinge.

Relationstavla med personerna i artikeln

Omslaget