Slškt och Bygd 01:2
Omslaget

Hög ålder, långvarigt äktenskap etc.

- Bengt Nordahl -

Äldst i världen och Sverige

Världens äldsta med tillförlitliga papper var den mycket omskrivna fransyskan Jeanne Calment, som dog 1997 vid 122 års ålder. Slavdottern Mary Thompson i USA lär vara den äldsta nu levande kvinnan i världen. Hon fyllde 119 år den 2 augusti i år (2001), men hennes födelsebevis förstördes tyvärr för länge sedan, varför hon inte får komma med i Guinness rekordbok. Världens äldste man, Christian Mortensen, var född i Danmark och dog i USA 1998. Han blev 115 år och 252 dagar. I vårt eget land har vi Hulda Johansson från Torsby. Hon dog 1994 och blev 112 år och 115 dagar, men hennes ålder kan komma att överträffas av Elsa Moberg i Stockholm, som fyllde 112 år den 30 jumi i år. Den äldste mannen i Sverige var Nikolaus Henriksson (1883-1993), och han blev 109 år och 236 dagar. Den näst äldste manlige svensken är Nils Sundberg i Mariestad. Han dog den 6 augusti i år och blev 109 år och 136 dagar.

Klipp från olika kyrkoböcker

I Brönnestads dödbok från 1795 har Karl-Åke Karlsson funnit följande, som överträffar de flesta av ovannämnda säkra åldersuppgifter:

”Gamle Gardes Karlen Per Andersson Boman; född år 1679 och altså 115 år; dog den 12 Martij i Tormestorp. — Hans afskedspass är utgifvit d 30 Septbr 1723 af General Maijoren Baron Michael Törn Flyckt, haft skatteheman i Borre af Linneröds Sochn, Gärds Härad och Christianstads län, war så rörlig att han söndagen förut med större delen af Församblingens ledamöter begick Nattwarden i Brönnestads Kyrkia och gick både till och ifrån Kyrkian, samt äfwen sluteligen 2ne timmar för sin död gick sjelf in i rumet där han hastigt utslocknade. Han hade uti denna sin höga ålder och god syn, och talade med sammanhang intill sin dödsstund, begrofs d 15 Martij.”

Det står inte var han var född, och säkerligen går det inte att kontrollera, om födelseåret stämmer, men under alla omständigheter var han en krutgubbe. Av erfarenhet vet man, att kyrkoböckernas och mönsterrullornas åldersuppgifter inte alltid är exakta, och särskilt misstänksam blir man, när det gäller att någon uppnått mycket hög ålder. Dylika uppgifter är emellertid inte helt unika, och ofta handlar det om avskedade soldater eller fattighjon. Vi vet dock, att det åtminstone i våra dagar är kvinnor, som uppnår högst ålder. Enligt statistik från år 2000 hade 38 svenska kvinnor men endast 5 män uppnått en ålder av 108 år och däröver (personer födda 1780 och senare).

I Kågeröds kyrkobok kan vi läsa följande:
”1785 d 14 aprilis dog och den 17de i samma månad begrofs afskedade Soldaten och Änklingen Hans Bäckström eller Rief kallad ifrån Hägnadshus som war 110 år gammal och dog af den i försambl. gångbara febern.”

I en dödsnotis från 1705 står det: ”Dom 7 Trinit begrofs Nils Pärsson ifrån Hospitalet 104 åhr gl”, och ungefär samma ålder eller 105 år uppges för Hans Jönsson i Smedjebacken, som dog 1691.
År 1767 dog 85-åriga änkan Anna Ottasdotter i Stenlyckehus i Kågeröds socken. Hon uppnådde inte lika hög ålder som de i början nämnda. Det fattas ju 30 år till 115. Här framhåller prosten Klerck det märkliga, att hon varit änka sedan 1716, alltså i drygt 50 år, och vidare skriver han, att ”denna änka har fådt se sina barn barns barn genom sin dotter Kirstina som ännu lefwa”.

Visst ska man vara skeptisk till uppgifter om hög ålder, tills man bevisat dess riktighet. Det var jag också, när jag läste den ganska korta dödsnotisen från 1748 i Kågeröds kyrkobok, vilken dock innehåller en del mycket viktiga uppgifter. ”Dom post Trinit begrofs InhysesTrued Jepson Kockahuset, dödde d 21 Julij gl 95 år, född Billinge Sokn.” Klerck nämner inte, att Trued var änkling, och att han dog hos sonen Jöns Truedsson, varför det återstod att bevisa, att han var dennes far. Var han verkligen född 1653 i Billinge? Nej, men redan 1652: ”Festo 3 Regun döbtes Jep Thuesóns són oc bleff kal. Thue”.

Sonen Jyns (Jöns) föddes 25/2 1700 och sonen Jeppa i juni 1703. Det var hos den senare, som Trued Jepson bodde vid hustruns död 1735. ”Dom 23 post Trin begrofs Trued Jepsons Hustru Boel Erichsdotter ifrå Oppetunahus, lefwat i detta ächtenskap 51½ år, dödde d 2 Nov, 75 år.” Trots att hon ”endast” blev 75 år, var det ett ovanligt långt äktenskap.

I en tid, då medelåldern var betydligt lägre än i våra dagar, och endast ett fåtal människor blev gamla, imponerade en hög ålder, vilket ju framgår av prästernas notiser. Under ett långt liv hade man fått uppleva mycket, hade stor erfarenhet och mindes mycket. Det var därför de äldste ofta fick vittna vid tinget för att redogöra för vad de mindes från förr. Pehr Bengtsson i Traneröd 84 år och Boo Bengtsson i L Åkarp 85 år vittnade 1774 om ”hwad the kunde hafwa sig bekant om rätta Skillnaden och Rågången emellan Sätesgården Kongaö och Frälse Säteriet Knutstorps sammanstötande ägor”. De var bröder och hade växt upp på Kongaö, där Per även varit frälsebonde, innan det blev sätesgård.

Lars Nilsson i Nygård i Kågeröd var enligt kyrkoboken 86 år vid sin död den 31 maj 1742. Det är dock inte hans dödsålder, som är uppseendeväckande, utan att man kan konstatera, att han bör ha blivit far vid 81 års ålder. När han 1711 gifte sig med Sissa Pärsdotter, var hon redan 53 år, och de fick inte heller några barn tillsammans. Hon uppges nämligen vara 74 år vid sin död 1732. Vem Lars Nilsson sedan gifte om sig med är dock inte känt. Barnet som föddes 1737 hette Mikael, och han blev innebränd, när gården Nygård brann 1741.

Elna Olufsdotter i Rönnemölla

Lars Nilsson i Nygård var tydligen fertil vid hög ålder, och detsamma får man säga om Elna Olufsdotter i Rönnemölla i Billinge. Hon dog som änka den 11/4 1731 och i hennes dödsnotis skrev prästen: ”Hennes ålder war 90 åhr som nu i denna onda och arga werlden är en rar ålder.” Visst var det en aktningsvärd ålder, om hon nu var så gammal, och i så fall var hon född omkring 1641 och var en märklig kvinna. Hon hade varit gift två gånger, och det första barnet med Albret möllare föddes 1662 och Ola Nilsson, det sista barnet med mjölnaren Nils Mårtensson, föddes 15/1 1693. Då skulle hon således ha varit omkring 52 år. Man vill gärna tro, att hennes dödsålder är något avrundad uppåt, men under alla förhållanden var hon tydligen en stark kvinna, en krutgumma.

Fantasifulla uppgifter

Man kan i detta sammanhanget inte låta bli att tänka på bibeln, som omtalar, att Sara födde Isak vid 90 års ålder och blev 127 år gammal. Dessa fantastiska åldersuppgifter kan väl inte överträffas? Jodå! På Måns Mauritssons gravsten på Åhus gamla kyrkogård kan vi läsa oss till, att hustrun Helena Sjöström levde 1714 – 1847. Ingen tror väl, att hon blev 133 år, och ännu mindre kan man tro, att hon fick barn, när hon var 95 år gammal, men på gravstenen upptas faktiskt dottern Chatorina Eleonora född 1809. Här har man verkligen slarvat med siffrorna.


Födde Helena Sjöström barn vid 95 års ålder? Och var i så fall 101-åriga Måns Mauritsson den biologiske fadern?

Långvariga äktenskap

I dansleken ”Jag gick mej ut en afton” sjunger man ”De banden, som vi knöto, dem ingen lossa kan. Blott döden, blott döden kan lossa dessa band.” Ibland förekommer den skämtsamma varianten ”blott svärmor och prästen kan losssa dessa band”, men så enkelt var det förvisso inte att upplösa ett äktenskap, även när ”elak sammanlevnad” förekom. Då hände likväl ibland, att tingsrätten dömde till skillnad till ”säng och säte” för en viss tid.

Mina bägge anor Sven Andersson och Else Pålsdotter levde i 62 år tillsammans på torpet Båhus uppe på Söderåsen. De kunde således ha firat både guld- och diamantbröllop, om dessa begrepp varit påtänkta. Han blev 87 år och hon 82 ½, och bäggefick liksom Anna Ottasdotter se sina barnbarnsbarn, vilket även var förunnat Sven Anderssons far Anders Svensson och även dennes far Sven Andersson Risberg. Svens och Elses äldste son Arvid bodde hela sitt 94 ½ år långa liv på Båhus och var den siste, som bebodde detta torp. Han levde inte i några långa äktenskap, men även han fick uppleva att se sina barnbarnsbarn, bl.a. min far.

Kortvariga äktenskap

Kortvariga äktenskap var betydligt vanligare än långvariga. Här var det således döden, som tidigt skilde makarna åt, och oftast var det väl hustrun som dog, varefter mannen ganska snabbt gifte om sig igen. Det heter ju, att det inte är lätt för mannen att vara allena.

Studera nedanstående utdrag från en sida i Flädie husförhörslängd. Även här är det Karl-Åke Karlsson, som hittat detta unika ställe, som på samma uppslag innehåller fyra olika hustrur till Nils Nilsson. Han gifte sig första gången 6/6 1825 och den fjärde gången 1/10 1830. Karl-Åke har räknat ut, att Nils hann ingå fyra äktenskap på 5 år 3 månader och 25 dagar. Det bör vara ett svårslaget rekord! Hustrun Sissa dog av lungsot, så hon måste ha varit sjuk, när de gifte sig, och tragiskt nog dog även deras enda barn. Anna dog i barnsbörd samma dag som sonen Nils föddes. Hustrun Estred dog i samband med missfall mindre än ett år efter vigseln. Att det fanns någon som därefter vågade gifta sig med Nils är förvånansvärt, men nio månader senare var han gift med Kjerstina, och detta äktenskap varade i nästan 25 år.

Omslaget