Omslaget

Slškt och Bygd 01:1

Starka ångor och skämd luft

- Bengt Nordahl -

Följande dödsnotis hittade Per Olof Ganrot av en tillfällighet i Lackalänga C:2. Den är från 1774 och kan vara ett komplement till min tidigare artikel ”Brännvinet” och en ytterligare påminnelse om hembränningens vådor.

Den 15 maij om morgonen bittida dödde Rusthållaren Christen Asmundson och dess tienste Piga Sissa Christensdotter af en wådelig händelse, i det först Pigan som var gången ner uti en Kiällare nyligen grafvader at se om et dagen förut nedsat Brännings mäske af de starke ångor blef förqväfd och likaledes mannen då han af sin hustru upväckt skulle gå ner at rädda Pigan, de Begrafdes Den 23 maij. För alla olyckeliga och vådeliga händelser, Bevara oss mildaste Herre Jesus!

Att det kunde ha sina risker att gå ned i källarvalv, blir man också påmind om, när man läser Kågeröd C:2 eller Barfods ”Märkvärdigheter rörande skånska adeln”.

Det gick förr en sägen, att danskarna under Skånska kriget gömt sin krigskassa i källarvalven på Knutstorp. Otto Fredrik Schwerin, som var skuldsatt och i stort behov av penningar, lät 1741 undanröja grundvalarna av det gamla trevåningshuset, och då man där upptäckte en källare, skyndade han begärligt dit ned, innan valvet hunnit bli utvädrat. Skatten som han fann, bestod uti benranglet av ett slaktat får, men den skämda luften inverkade så skadligt på honom, att han dog strax därefter.

Omslaget