Omslaget

Släkt och Bygd 98:1

Farliga vapen

- Bengt Nordahl -

En mindre lyckad andjakt.

Vid tinget den 8 juni 1719 ”comparerade Crono Heijderijdaren emot Bonden Pär Tåstesson i Ask för olofl. skiutande” och androg, att svaranden brukade gå i marken med bössa och skjuta efter vilt.

Pär Torstensson förklarade, att när han för en tid sedan var färdig att resa bort, kom hans dräng till honom och berättade, att ”en andrake låg utanför gården uthi en liten flode. Då tog han en dålig Bysse, som han hade och gick uth att skiuta efter samme andrake, men lyckades intet bättre än att Byssen sprang sönder, Swantz skrufwen uth och slog honom jemte halfwa skåttet i ansicktet, hwaraf han blef illa skrämbd, och har aldrig hwarken för eller sen gådt med någon bysse, som han skall få hela Byen till wittne”.

Både Pär Olsson och Lars Pärsson vittnade, att det var som Pär Torstensson hade berättat.

Pär Torstensson brukade först Ask 17, senare från 1723 Ask nr 1. Pär Olsson var 60 år och bodde på Ask 2, medan Lars Pärsson var 40 år och bodde på Ask 8. Hur vanskligt det är att släktforska utan kyrkoböcker illustreras av, att det samtidigt fanns två brukare av Ask 8, vilka bägge hette Lars Pärsson. De kallades den gamle och den unge, och den gamle Lars Pärsson (troligen vittnet) avstod sin halvpart till drängen och mågen Pär Torstensson 1732. Men var det samme Pär Torstensson som den på Ask 17 och Ask 1?

andrake = andhanne
comparera = inställa sig (inför rätten)
flode (flöde) = vattensamling
hejderidare = skogvaktare
Bössan var laddad.

Bössan var laddad.

Betydligt värre gick det för två pojkar från Rovegården enligt följande notis från 1728 i Kågeröds kyrkobok:

”D. 25 feb. begrofs Nämbdemannen Anders Hanssons son Hans 10 år gl från Roegården som söndagen förut d 18 feb. af en oförsiktig poike Mattis benämd från Roegårdshus på Landewegen wed Askegården blef med bössa ihiälskiuten då de skulle gå hem från Kyrkian och de hade fått skytten Jon Bobergs bössa att bära från Kågeröd hem till Roegården, den de intet wiste war laddad”.

Man kan tänka sig, att de gått och siktat på varandra med bössan under den långa vandringen från Kågeröd till Rovegården.